+31 10 742 01 07 info@clubjoy.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van ClubJoy (versie 2018/1)

1. Identiteit van de ondernemer
ClubJoy B.V., gevestigd te 3721 TJ Bilthoven aan de P.C. Staalweg 60, tevens kantoorhoudende aan de Linker
Rottekade 320, 3031 WB Rotterdam, hierna te noemen: ClubJoy.
2. Toepasselijkheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ClubJoy, alsmede op alle mondelinge en
schriftelijke overeenkomsten (waaronder licenties), gesloten tussen ClubJoy en haar contractspartij (hierna
te noemen: de licentienemer).
b) Iedere rechtsverhouding met ClubJoy wordt beheerst door deze algemene voorwaarden. Bepalingen van deze
algemene voorwaarden kunnen slechts buiten toepassing blijven, indien daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk
door ClubJoy wordt afgeweken.
c) Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 320
95 644.
d) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan tast dit de geldigheid
en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen in
dat geval met elkaar in overleg treden teneinde de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een
bepaling, die voor wat betreft aard en strekking zoveel mogelijk aansluit bij de nietige of vernietigde bepaling.
e) ClubJoy is gerechtigd om deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Wijzigingen van
ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande notificatie. Grote
inhoudelijke wijzigingen worden voorafgaand met de licentienemers besproken.
3. Het aanbod
a) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit
uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
b) Alle aanbiedingen (waaronder offertes) door ClubJoy zijn vrijblijvend. ClubJoy is te allen tijde gerechtigd het
aanbod te wijzigen, dan wel aan te passen.
c) Kennelijke vergissingen en kennelijke druk- of schrijffouten in het aanbod kunnen ClubJoy niet binden.
4. Producten en diensten
a) ClubJoy produceert diverse fitness gerelateerde programma’s waarop licenties verkregen kunnen worden
voor het gebruik in sport- en fitnesscentra. De programma’s omvatten gestandaardiseerde work-outs voor
fitnesscentra. Naast diverse work-outs biedt ClubJoy tevens management ondersteunende diensten aan in de
vorm van afzonderlijke modules. Op deze modules kan eveneens een licentie verkregen worden.
b) Per programma produceert ClubJoy ieder kwartaal een compleet uitgewerkte work-out, die door
gekwalificeerde instructeurs gegeven kan worden binnen sport- en fitnesscentra.
c) Onder een gekwalificeerde instructeur verstaat ClubJoy: een instructeur die voor het geven van het
desbetreffende programma, met positief resultaat de daarvoor bestemde opleiding van ClubJoy heeft
afgerond, dan wel aantoonbaar – en met positief resultaat – een opleiding heeft genoten die in grote mate in
overeenstemming is met de desbetreffende opleiding van ClubJoy.
d) ClubJoy heeft trainingsprofessionals in dienst en werkt samen met professionele freelance trainers, die de
work-outs samenstellen naar beproefde wetenschappelijke inzichten op het gebied van trainingstechnieken,
trainingsopbouw en coachingsvaardigheden. Nieuwe trainingsstromingen worden, waar mogelijk, in de workouts verwerkt.
e) Naast de work-outs levert ClubJoy ieder kwartaal een audio cd, die dient als suggestie voor de uitvoering van
de work-outs binnen fitnesscentra. ClubJoy beschikt niet over de muziekrechten (o.a. auteursrechten en
naburige rechten) van de geselecteerde audiotracks. Door levering van de audio cd kunnen deze
muziekrechten dan ook niet overgaan op de licentienemer. Voor het legitieme gebruik van de geselecteerde
audio tracks doet ClubJoy afdrachten aan diverse muziekinstanties (zoals platenlabels, Stemra en Sena). Dit
gegeven vrijwaart de licentienemer evenwel niet van de verplichting tot het doen van eigen afdrachten aan
muziekinstanties (zoals Buma/Stemra, Sena en overige (internationale) zusterorganisaties) voor het gebruik
van de muziek in eigen (sport)ruimtes. De genoemde muziekinstanties belasten sport- en fitnesscentra apart
voor het ten gehore brengen van muziek in sportruimtes. Voor groepslesruimtes geldt in dat kader een ander
tarief dan voor horecaruimtes of een fitnesszaal.
f) Licentienemers krijgen toegang tot de Member area van ClubJoy. In deze Member area stelt ClubJoy per
kwartaal, zonder daarvoor bijkomende kosten in rekening te brengen, een download beschikbaar, waarin de
work-out volledig wordt gedemonstreerd. Deze download is uitsluitend geschikt en bedoeld voor
studiedoeleinden van de ClubJoy instructeur. Nieuwe work-outs worden daarnaast volledig uitgewerkt in de
vorm van outlines. Deze outlines zijn eveneens als download verkrijgbaar in de Member area van ClubJoy.
g) Voor de promotie van de verschillende programma’s van ClubJoy stelt ClubJoy diverse on- en offline
promotiematerialen beschikbaar. Het offline promotiepakket bestaat uit één programma banner, 100
drieluikfolders en 100 free cards. Aan licentienemers levert ClubJoy per afgenomen licentie één offline
promotiepakket. Tegen betaling kunnen vervolgorders worden geplaatst. Online promotiematerialen zijn
voor de duur van de licentie downloadbaar in de Member area van ClubJoy.
h) ClubJoy biedt tegen betaling gedegen opleidingen aan voor instructeurs die één of meerdere programma’s
van ClubJoy willen geven binnen – bij ClubJoy aangesloten – sport- en fitnesscentra. ClubJoy work-outs dienen
enkel gegeven te worden door gekwalificeerde instructeurs, zoals bedoeld in onderdeel c van dit artikel.
i) Naast reguliere opleidingen organiseert ClubJoy jaarlijks vier bijscholingsdagen voor ClubJoy instructeurs. Die
bijscholingsdagen bestaan uit drie kwartaaldagen (ClubJoy Conventions) die kosteloos bezocht kunnen
worden door ClubJoy instructeurs. Daarnaast organiseert ClubJoy jaarlijks één ClubJoy Mega Kwartaaldag,
waaraan tegen betaling deelgenomen kan worden. ClubJoy adviseert licentienemers dringend om teamleden
die ClubJoy work-outs geven binnen het bedrijf van de licentienemer, in ieder geval tweemaal per jaar te laten
deelnemen aan een kwartaaldag. Het advies luidt om dit als arbeidsvoorwaarde op te nemen in de
arbeidsovereenkomst met de ClubJoy instructeur.
5) De overeenkomst
a) Voor ClubJoy ontstaan voor het eerst verplichtingen uit een overeenkomst nadat die overeenkomst door
ClubJoy voor akkoord is ondertekend. ClubJoy is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan met
personen die niet bevoegd zijn ClubJoy te vertegenwoordigen.
b) De licentie overeenkomst komt tot stand door ondertekening en inzending van het door ClubJoy aangereikte
inschrijfformulier, waarop de licentienemer aankruist welke licenties (programma’s of modules) hij wenst af
te nemen.
c) De licentienemer is bevoegd de overeenkomst binnen acht dagen na ondertekening van de overeenkomst te
annuleren, tenzij ClubJoy op het moment van annulering reeds materialen heeft geleverd aan de
licentienemer. Annulering is dan niet meer mogelijk.
d) Licenties worden aangegaan voor een periode van minimaal één jaar, te rekenen vanaf de datum van
ondertekening van het door ClubJoy aangereikte inschrijfformulier. De licentie overeenkomst kan worden
opgezegd tegen het einde van de looptijd (vier kwartalen). Zonder opzegging wordt de licentie overeenkomst
automatisch verlengd met een periode van drie maanden. Opzegging vindt plaats door een daartoe
strekkende schriftelijke mededeling (waaronder begrepen een e-mailbericht) van de licentienemer aan
ClubJoy, uiterlijk één volledige kalendermaand voor ommekomst van de overeengekomen periode.
e) Naast de maandelijkse kosten ter verkrijging van de gewenste licentie, is de licentienemer verplicht per
programma per kwartaal ten minste één kwartaalpakket af te nemen ter waarde van € 39, -. Dit
kwartaalpakket bestaat uit één audio cd en twee lanceringsposters per programma.
f) Het materiaal dat door ClubJoy aan de licentienemer beschikbaar wordt gesteld is uitsluitend bestemd voor
de licentienemer. ClubJoy verleent aan de licentienemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om
de beschikbaar gestelde materialen te gebruiken. Het is de licentienemer uitsluitend toegestaan om het
materiaal te gebruiken binnen zijn eigen onderneming en ten behoeve van zijn eigen bedrijfsactiviteiten. Het
is de licentienemer uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal op een andere wijze openbaar te (doen)
maken of te verveelvoudigen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het vervreemden, bezwaren,
commercieel exploiteren en het verlenen van licenties aan derden. Bij aantoonbare overtreding van deze
bepaling verbeurt de licentienemer een direct opeisbare boete, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist
is, van € 2.500, – per geconstateerde overtreding en te vermeerderen met € 250, – per dag dat deze
overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ClubJoy om, naast de boete, volledige schadevergoeding
te vorderen.
6. Prijzen en betaling
a) Door ondertekening en toezending van het inschrijfformulier aan ClubJoy verklaart de licentienemer de
aangevinkte licentie(s) te zullen afnemen voor de minimale periode van één jaar, tegen de prijs per maand en
per fitnessbedrijf, zoals die volgt uit het ClubJoyStaffelsysteem. De genoemde prijzen gelden per maand en
per fitnessbedrijf. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de licentienemer kennis te hebben
genomen van het ClubJoyStaffelsysteem.
b) De door ClubJoy in rekening te brengen bedragen voor kosten en diensten zijn belast met BTW. De in de
overeenkomst vermelde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
c) Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. ClubJoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
gevolgen van druk- en zetfouten. Bij druk- en zetfouten is ClubJoy niet verplicht het product volgens de
foutieve prijs te leveren.
d) ClubJoy behoudt zich het recht voor een jaarlijkse prijswijziging door te voeren ten aanzien van alle producten
en diensten die ClubJoy levert.
e) Het door ClubJoy aan de licentienemer gefactureerde bedrag dient binnen veertien dagen na de
factuurdatum te zijn overgemaakt op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer, dan wel door
automatische incasso te zijn geëind. Geschiedt betaling op andere wijze, dan bevrijdt die betaling de
licentienemer niet van zijn betalingsverplichting aan ClubJoy, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
vermeld.
f) Indien de licentienemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar betalingsverplichting, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de licentienemer. Onder deze
kosten wordt in ieder geval verstaan de incassokosten, eventueel te vermeerderen met BTW en de wettelijke
rente, te rekenen vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden.
g) ClubJoy behoudt zich het recht voor om haar leveringsplicht op te schorten indien en zolang de licentienemer
ten minste één maand in gebreke is gebleven in de betaling van de maandelijkse factuur, of in verzuim is in
de betaling van facturen aangaande opleidingen, promotiematerialen of overige bestellingen. Wanneer
ClubJoy gebruik maakt van haar opschortingsbevoegdheid, stelt zij de licentienemer daarvan in kennis.
ClubJoy maakt gebruik van haar opschortingsbevoegdheid zolang de niet-nakoming door de licentienemer
voortduurt. ClubJoy levert de door de licentienemer afgenomen materialen onverwijld zodra de licentienemer
de ontstane betalingsachterstand door betaling heeft gezuiverd.
7. Levering
a) ClubJoy streeft ernaar de door de licentienemer afgenomen producten en materialen in de tweede maand
van het lopende kwartaal aan te leveren. Aan de genoemde leveringstermijn kunnen evenwel geen rechten
worden ontleend. Aan de overschrijding van de leveringstermijn ontleent de licentienemer dan ook geen
recht op schadevergoeding.
b) ClubJoy levert de door de licentienemer afgenomen materialen op het door de licentienemer aangegeven
adres.
c) Tot het moment van aflevering aan het door de licentienemer aangegeven adres, berust het risico van
beschadiging of vermissing van geleverde materialen bij ClubJoy. In geval van beschadiging of vermissing
worden de afgenomen materialen kosteloos opnieuw toegezonden aan de licentienemer, tenzij aantoonbaar
mocht blijken dat de licentienemer de in eerste instantie toegezonden materialen toch (onbeschadigd) heeft
ontvangen. In een dergelijke situatie neemt ClubJoy altijd contact op met de licentienemer. ClubJoy is in een
dergelijk geval gerechtigd om de waarde van de nagezonden materialen alsnog in rekening te brengen bij de
licentienemer.
8. Overmacht
a) Indien sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming van een der contractspartijen in de nakoming van
de overeenkomst, dan is die partij gerechtigd zijn verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien een dergelijke
situatie van overmacht tot gevolg heeft dat de overeenkomst niet meer binnen een redelijke termijn kan
worden nagekomen, dan kan de andere partij de overeenkomst door middel van een aangetekende brief
ontbinden.
b) Buitengewone omstandigheden leveren voor ClubJoy altijd overmacht op. In geval van overmacht is ClubJoy
gerechtigd de overeenkomst te annuleren of op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden
hebben opgehouden te bestaan. De omstandigheid dat ClubJoy door overmacht tijdelijk haar verplichtingen
uit de overeenkomst niet kan nakomen, levert geen verrekeningsbevoegdheid op bij de licentienemer. Bij
blijvende overmacht zal ClubJoy worden ontslagen van haar verplichting om de overeenkomst na te komen,
zonder dat daardoor enige schadevergoedingsplicht ontstaat aan de zijde van ClubJoy.
c) Onder een buitengewone omstandigheid moet in ieder geval worden verstaan: iedere situatie waarin ClubJoy
gehinderd wordt in de nakoming van haar contractuele verplichtingen als gevolg van een (werk)staking door
werknemers van ClubJoy of door derden (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), brand, natuurrampen,
wateroverlast en overmacht aan de zijde van toeleveranciers (of toeleveranciers voordien in de keten) van
ClubJoy.
d) In geval ClubJoy door rechthebbenden onverhoopt gesommeerd wordt om muziek uit haar programma te
verwijderen, is ClubJoy jegens licentienemer gerechtigd het betreffende programma te vervangen. Het
vervangende programma zal zoveel mogelijk het originele programma benaderen.
9. Aansprakelijkheid
a) Het is een feit van algemene bekendheid dat deelname aan sport- en trainingsactiviteiten een verhoogd risico
op lichamelijke blessures met zich brengt. Het aanbieden van door ClubJoy geproduceerde trainingen
geschiedt geheel op eigen risico van de licentienemer. De licentienemer vrijwaart ClubJoy van iedere vorm
van aansprakelijkheidsstelling door derden, voor schade geleden als gevolg van deelname aan een ClubJoy
work-out. ClubJoy is niet aansprakelijk voor blessures dan wel schade, geleden als gevolg van deelname aan
een ClubJoy work-out.
b) ClubJoy is ten opzichte van de licentienemer uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering
van de overeenkomst, voor zover die tekortkoming het gevolg is van grove miskenning van de zorgvuldigheidseisen
en deskundigheidsnormen waarop bij verstrekking van de licentie(s) mag worden vertrouwd.
c) Voor schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van ClubJoy, of voor directe of indirecte schade
veroorzaakt door namens ClubJoy ingeschakelde personen of instituten, is ClubJoy niet aansprakelijk.
d) ClubJoy is evenmin aansprakelijk voor schade geleden doordat bepaalde diensten niet op de overeengekomen
datum uitgevoerd kunnen worden.
e) Indien ClubJoy desondanks aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste
het bedrag dat haar verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Mocht de verzekeraar om welke reden
dan ook niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat licentienemer
heeft betaald voor de verstrekte licentie(s) en/of werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan.
f) Het is de verantwoordelijkheid van de licentienemer om deelnemers aan een ClubJoy work-out op een
adequate en veilige manier te (doen) begeleiden.
g) Tevens dient de licentienemer zelf afdoende maatregelen te treffen met betrekking tot het op legale wijze
ten gehore brengen van (iedere vorm van) muziek tijdens de door ClubJoy geproduceerde trainingen in eigen
sportruimtes (zoals bedoeld in artikel 4 onder e). ClubJoy is hiervoor niet aansprakelijk. Indien ClubJoy alsnog
aansprakelijk wordt gesteld door derden, zal licentienemer ClubJoy vrijwaren tegen alle aanspraken van
derden.
10. Intellectueel eigendom
a) Op al het door ClubJoy aan de licentienemer verstrekte materiaal behoudt ClubJoy zich alle – aan ClubJoy
toekomende – intellectuele eigendomsrechten en overige rechten voor. De inhoud daarvan – voor zover daar
niet tevens rechten van derden op rusten – blijft onvervreemdbaar eigendom van ClubJoy. Onder rechten van
derden moet in ieder geval worden verstaan, de muziekrechten (auteursrechten en naburige rechten) die
rusten op de door ClubJoy geleverde audio cd. Deze onvervreemdbare muziekrechten behoren toe aan
derden. ClubJoy is geen eigenaar van deze muziekrechten en doet afdrachten voor het legitieme gebruik
daarvan.
b) Het intellectuele eigendomsrecht op de handelsnaam van ClubJoy, alsmede het intellectuele eigendomsrecht
op alle merknamen van ClubJoy programma’s en modules, blijft te allen tijde en uitdrukkelijk in handen van
ClubJoy. Door afname van een licentie verkrijgt de licentienemer slechts toestemming voor het gebruik van
de betreffende merknaam ten behoeve van ClubJoy, zolang de licentie voortduurt. Licentienemer zal zich
inspannen dat voornoemd gebruik op geen enkele wijze nadeel voor ClubJoy oplevert.
c) Wanneer de licentienemer de licentie overeenkomst opzegt, dienen alle uitingen van ClubJoy programma’s
of modules, in en rondom het bedrijf van de licentienemer, daarmee doelend op zowel online als offline
uitingen, te worden verwijderd.
d) De door ClubJoy ontworpen work-outs mogen niet aangeboden worden in sport- en fitnesscentra, ook niet in
combinatie met de merknaam, tenzij voor die work-outs en het gebruik van de merknaam licentiegelden
worden betaald aan ClubJoy.
e) Bij aantoonbare overtreding van de vorige bepaling, dan wel bij enige andere vorm van ongerechtvaardigde
inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van ClubJoy door de licentienemer, verbeurt de licentienemer,
zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 2.500, – per inbreuk en
te vermeerderen met € 250, – per dag dat die inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van ClubJoy om,
naast de boete, volledige schadevergoeding te vorderen.
11. Klachten en geschillen
a) ClubJoy streeft ernaar om binnengekomen klachten uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht
in behandeling te nemen. Mocht een ingekomen klacht meer verwerkingstijd vergen, dan neemt ClubJoy in
ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht contact op met de licentienemer.
b) Een klacht schort de verplichtingen van partijen die voortvloeien uit de overeenkomst niet op.
c) ClubJoy behandelt ingekomen klachten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en treedt te allen tijde in
overleg met de licentienemer om te trachten tot een passende oplossing te komen.
d) Indien een ingekomen klacht desondanks mocht uitmonden in een geschil, dan tracht ClubJoy dit geschil in
eerste instantie buiten rechte op te lossen.
e) Mocht geschillenbeslechting buiten rechte niet slagen, dan is uitsluitend de bevoegde rechter van de
rechtbank Rotterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.
f) Op deze algemene voorwaarden en alle overige rechtsbetrekkingen waarbij ClubJoy partij is, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
g) Alle klachten en aanspraken van licentienemer vervallen 12 maanden nadat de gebeurtenis waarop de
klachten en aanspraken betrekking hebben, heeft plaatsgevonden (of ter kennis is gekomen, of redelijkerwijs
had moeten komen, van licentienemer).